About Us Activities Contact Us
לוגו האוניברסיטה העברית בירושלים האוניברסיטה העברית בירושלים
The Hebrew University of Jerusalem
ארגון בוגרי האוניברסיטה
חדשות
בוגרי האוניברסיטה מהווים קבוצת עלית, המעורבים בחיי העשייה והיצירה בארץ ובעולם והם מקור גאווה לאוניברסיטה.
בשנות ה-90 לקיומה, האוניברסיטה העברית מחדשת את הקשר עם בוגריה. היא מבקשת להרחיב את קהילת חברי ארגון בוגרי האוניברסיטה, לטפח פעילות אינטלקטואלית וחברתית במסגרת תאי בוגרים תחומיים ואזוריים ולהדק את הקשר בין הבוגרים לבין עצמם.
טלפון: 02-5880369, פקס: 072-2766395, דוא"ל: alumni@savion.huji.ac.il
מדור בוגרים-האגף לקשרי חוץ, בניין מינהלה הר הצופים, ירושלים 91905.
ארגון הבוגרים של האוניברסיטה העברית בירושלים facebook tweet
HUJI connectקמפוס הר הצופים
ICS בניית אתרים